Kids, koffietjes & comfortzone

English translation: Kids, little coffees and comfort zone (read more further down).


Een tijd geleden was ik gestopt met het schrijven van beoordelingen, omdat het voelde alsof ik deze schreef ‘voor het schrijven’, in plaats van om iets te delen of te melden van waarde. Het begon mij tegen te staan en ik keek niet met trots terug op deze toegespitste geschriften. Echter, het is tijd voor een terugkeer.

Rond dezelfde tijd dat de gedachte van een tweetalige website tot mij kwam was ik een boek aan het lezen die ik zelf had gevonden, maar grappig genoeg later als geschenk kreeg. Dit boek was ‘Kids, koffietjes & comfortzone’ van schrijfsters Vivien Waszink en Laura van Eerten (taalkundigen bij het Instituut voor de Nederlandse Taal) en uitgegeven door Uitgeverij AUP.

Dit boek is waar genot voor ieder met een belangstelling in hedendaags Nederlands, voor zowel mopperaars zoals ikzelf als nuchtere taalbelanghebbenden, want het is niet enkel een betoog over taaljeuk, er komen ook leuke wetenswaardigheden ter sprake des Nederlands – allemaal op een toegankelijk en vaak ook geestige wijze vertoond. Ik was zelf aangenaam verrast door de geschiedenis des gebruiks van ‘hun’ en ‘hen’, alhoewel ik zelf alsnog graag de voorkeur geef aan wat dan in mijn oren klinkt als ‘juist’ (in mijn geval, meer hen!).
In het nog geen 150 bladzijdes tellende boek(je) komt er veel aan bod. Sommige uitdrukkingen, gezegdes en spellingen zullen bekend zijn, en anderen doen je weer oud en onder-een-rots-levend aanvoelen. Dat laatste is niet wezenlijk slecht, ik vond het wel vermakelijk om te lezen over het jongerentaal dat voorbij kwam, al lachend om mijzelf die het dus niet begrijpt.

Dit (korte) schrijfstuk is niet enkel om het boek aan te prijzen, het is ook om aan te geven dat het een belangrijk onderdeel is geweest van mijn bezielde aanpak om Righ.Art/ te vertalen. Ergens vrees ik dat de schrijfsters met een afwijzende blik zouden kijken naar hoe ik het Nederlands omarm en hoe ik haar op deze plek toepas (het zou als dwangmatig kunnen worden beschouwd, al is dat niet echt mijn bedoeling), maar dat haalt niet weg wat voor een invloed het kan hebben voor een taalliefhebber als ik. Zonder dit boek had ik waarschijnlijk nooit de Stichting Nederlands ontdekt, wat mij leidde naar de Bond Tegen Leenwoorden en evenknieën zoals Taaldacht. Allen even belangrijk als dit boek, maar Kids, koffietjes en comfortzone is denk ik wel het meest toegankelijk.

Dus, aanbevolen!


Kids, little coffees and comfort zone

A while ago, I had stopped writing reviews because it felt like I was writing them ‘for the sake of it’, rather than to share or state something of value. I began to resent writing them and did not look back with pride on these particular products. Now, however, it is time for a comeback.

Around the same time that the idea of a bilingual website came to me, I was reading a book that I had found myself, but funnily enough received as a gift later. This book was ‘Kids, koffietjes & comfortzone’ (original Dutch title) by authors Vivien Waszink and Laura van Eerten (linguists at the Instituut voor de Nederlandse Taal) and published by Uitgeverij AUP.

The book is a true delight for anyone with an interest in contemporary Dutch, for both grumblers like myself and down-to-earth language enthusiasts, because it is not just a plea on a sort of literary itch, but also contains fun facts about Dutch – all presented in an accessible and often witty manner. I myself was pleasantly surprised by the history of the use of possessive determiner ‘hun’ (their) and pronoun ‘hen’ (they/them), although I still prefer the what I consider to be ‘correct’ usage* (in my case, more hen!).
Many such things are discussed in this book, which is fewer than 150 pages long. Some expressions, sayings and spellings sound familiar, while others will make you feel old and as if you have been living under a rock. The latter is not essentially a bad thing, I found it amusing to read the detailed descriptions of youthful language, while laughing at myself for not understanding it.

This (short) post is not just to praise the book, it is also to highlight that it had an important role in inspiring me to translate Righ.Art/. Somehow, I cannot shake the thought that the authors would look with disdain at the degree to which I embrace the Dutch language and how I apply it on this website (it could be seen as compulsive, though that is not really my intention), but it does not take away from the impact that the book can have on language lovers such as I. Without this book, I probably would never have discovered the Dutch language foundation (Stichting Nederlands), which led me to other language-related organisations, such as the Bond Tegen Leenwoorden and counterparts like Taaldacht. All as important as this book, but ‘Kids, koffietjes and comfortzone’ is, I think, the most accessible.

Thus, recommended!


* Translated into English, when suggesting they should go to someone for advice, Dutch people have turned to saying things like ‘let’s ask their’ rather than ‘them’.


16/12/2021: De Engelse vertaling is bijgewerkt/verbeterd (The English translation has been updated/improved).