CR64, CR65 en wat aanpassingen


Na een aantal maanden zwoegen is de tweetalige Righ.Art/ een daadzaak. Nou is de onderneming nooit gereed, en heb ik inmiddels alweer een hoop wijzigingen doorgevoerd (waarbij onder andere mijn verrichtingenoverzicht is gesplitst van een naar drie bladzijdes), maar het is op een punt gekomen dat ik niet meer elke dag wijlen bezig ben met de woordenlijsten – in het begin kwamen er zelfs gemiddeld 10+ woorden elke dag bij want zodra men de leenwoorden in het verzien krijgt, dan zie je hen overal.
Echter, dat staat nu op een iets lagere pit, dus de tijd is aangebroken om mijn pijlen meer te richten op datgene waar righ.art voor was opgezet, de scheppingen.

Eind vorige maand kreeg ik plotseling de kriebel om weer eens wat te tekenen, maar dan echt tekenen. De waterverf schilderijen die ik heb gemaakt sinds 2017 begonnen allen wel als tekeningen, of soort van, maar dat is niet te vergelijken met echte tekeningen.
De uitkomst van die kriebel waren twee tekeningen met balpen gemaakt, want ik dacht dat het niet veel verder zou komen dan een schets, nam niet eens de moeite om waardig papier en potloden erbij te pakken. Het was bijna 20 jaar geleden dat ik iets op deze wijze had getekend, dus ik had eigenlijk verwacht dat ik halverwege zou stoppen of het zou afraffelen, maar niets is minder waar. Toen ik klaar was voelde ik mij ‘redelijk’ tevreden, en het jeukt al om meer te willen maken, andere dingen te proberen, en ook met andere middelen te werken.

Nu had ik de twijfel of ik wel tekeningen/schetsen wel zou moeten plaatsen op righ.art, maar ik denk dat dit over een tijdje leuk is om naar terug te kijken, hopend dat ik te zijner tijd dan ook vooruitgang heb geboekt.

CR64, 'Eva-01'
CR64, ‘Eva-01’

Dit is een soort zusterschets voor mijn laatst afgeronde werk ‘Heilmare der Nieuwe Eeuw’, van dezelfde Japanse reeks ‘Neon Genesis Evangelion’.
Van alle ‘mecha’-reeksen blijft deze reeks mij altijd bij. Tijdloos ontwerp, en altijd bezielend.

CR65, ‘Barbatos’

Gundams zullen denk ik vaker voorbij gaan komen, maar dit is de eerste beeltenis, van de reeks IRON-BLOODED ORPHANS genaamd ‘Barbatos’ (of, nou ja, eigenlijk ASW-G-08 Gundam Barbatos, maar ik heb het ietwat ingekort). In tegenstelling tot CR64 wilde ik dit keer een proefneming doen met wat markeerstift. De eerlijkheid is dat beide voor mijn gevoel niet geweldig zijn voor dit soort werken, maar waar ongeduld is wordt de snelste weg genomen. Dit lag nabij op mijn schrijftafel.

Beide werken zijn wat aan de ruwe kant, en ik heb nog wel een weg te gaan, maar de drijfveer is er. Het zullen veelal natekeningen zijn de komende tijd, waarschijnlijk, maar hopelijk ook waardige.


CR64, CR65 and some adjustments

After several months of toil, the bilingual Righ.Art/ is a matter of fact. Well, the venture is never finished, and I’ve made a lot of changes in the meantime (where, among other things, my portfolio has been split from one to three pages), but it’s gotten to a point where I’m no longer working on the glossaries on a daily basis – in the beginning, there was even an average of 10+ words added every day because once you have the loanwords in your sights, you see them everywhere.
However, that is now on the wane, so the time has come to focus more on what righ.art was set up for, the creations.

At the end of last month, I suddenly got the itch to start drawing again, but actually drawing. The watercolour paintings I’ve made since 2017 all started out as drawings, or sort of, but those cannot be compared to real drawings.
The outcome of that itch were two drawings made with ballpoint pen, because I didn’t think it would go much further than a sketch, didn’t even bother to grab worthy paper and pencils. It had been almost 20 years since I had drawn anything in this way, so I expected to stop halfway or roughly finish it, but nothing could be further from the truth. When I finished it, I felt ‘reasonably’ satisfied, and itching to make more, to try different things, and to work with different materials.

Now I had the doubt whether I should post my drawings/sketches on righ.art, but I think that in a while it will be nice to look back on, hoping that in due time I will have made progress.

CR64, 'Eva-01'
CR64, ‘Eva-01’

This is a sort of sister sketch to my most recently completed work ‘Heilmare der Nieuwe Eeuw’, from the same Japanese series ‘Neon Genesis Evangelion’.
Of all the ‘mecha’ series, this one will always stay with me. Timeless design, and always inspiring.

CR65, ‘Barbatos’

Gundams will probably come by more often, but this is the first portrait, of the series of IRON-BLOODED ORPHANS called ‘Barbatos’ (or, well, actually ASW-G-08 Gundam Barbatos, but I shortened it somewhat). Unlike CR64, this time I wanted to experiment with some marker. To be honest, neither are great for this kind of work in my opinion, but where there is impatience, shortcuts will be made. This lay nearby on my desk.

Both works are a bit on the rough side, and I still have some way to go, but the motivation is there. It will likely be drawings of existing work for the time being, probably, but hopefully also worthy ones.