Uitzinnig

English translation included.


De inktproefnemingen zetten voort.

Ander papier, ander onderwerp. Ik weet niet meer hoe ik er op kwam, maar ik ben onlangs begonnen met het lezen van een mangareeks genaamd ‘Berserk ベルセルク’, van Kentaro Miura. Niet enkel omdat zijn verhaal talloze andere werken had bezield (insluitend spellen en velmen), maar ook omdat zijn gerichte tekenstijl iets bijzonders heeft, en ik wilde een poging doen om het na te tekenen. Meer bedoelt als oefening, maar tegelijkertijd ook als eerbetoon aan een beroemde kunstenaar die eerder dit jaar plotseling was overleden.

Het werden twee werken van A4 grootte, van twee verschillende rolspelers. De eerste is Puck, een kleine elf die de hoofdrolspeler begeleidt. Diegene die het gelezen hebben zullen het denk ik wel kunnen herkennen, maar gezien ik het verhaal lees in zwart/wit heb ik de verven zelf ingevuld. Al heb ik inmiddels wel afbeeldingen gezien waarbij Puck een zie heeft, vond ik een grote oogappel zonder een zie juist bekoorlijk.

CR68, ‘Puck’

Het tweede werk is een beeltenis des hoofdrolspelers, genaamd Guts. Een tegenheld, in de ware betekenis des woords. Voor alles wat Guts moet doorstaan, en hoe koud hij ook soms kan overkomen, hij is een mens zoals je hem verwacht. Niet goed, niet slecht, maar iemand die zijn eigen lot weert in een onrechtmatige wereld.

Ook in dit geval gaat het om een natekening, alhoewel ik deze iets heb aangepast en het is tegelijkertijd ook mijn eerste poging om een lijntekening te maken. In het oorspronkelijke werk zet hij de hoofdkap op vanwege regen, maar ik vond dit ook een mooi aanzicht zonder de druppels en aanvullende schaduwen. Het enige wat ik had onderschat was het regenboogvlies, deze was iets donkerder uitgekomen dan ik had gewild.

CR69, ‘Guts’

Berserk [English]

The ink experiments continue.

Different paper, different subject. I do not remember how I came up with it, but I recently started reading a manga series called ‘Berserk ベルセルク’, by Kentaro Miura. Not only because his story had inspired countless other works (including games and films), but also because his particular drawing style has a distinct quality, and I wanted to make an attempt to recreate it. Mostly intended as an exercise, but also to pay tribute to a famous artist who had suddenly died earlier this year.

The result was two works of A4 size, of two different characters. The first is Puck, a little elf who accompanies the protagonist. Those who have read it will probably recognise it, but as I read the story in black and white, I filled in the colours myself. Although I have seen pictures where Puck has a pupil, I thought the large iris without a pupil was specifically charming.

CR68, ‘Puck’

The second work is a portrait of the protagonist, named Guts. An antagonist, in the truest sense of the word. For all that Guts has to endure, and how cold he can sometimes appear, he is a human being like you expect him to be. Not good, not bad, but someone who resists his own fate in an unjust world.

This is also a drawing based on the manga, although I have modified it slightly and it is also my first attempt at making a line drawing. In the original work, he puts on the hood because of rain, but I thought this was a nice view even without the drops and additional shadows. The only thing I had underestimated was the iris, which turned out a bit darker than I would have liked.

CR69, ‘Guts’