De Zes Zijden van Constance

English translation included.


Meer inktwerk, maar nu met meer rondingen.

Een der dingen die ik altijd meer heb willen doen is modeltekenen. Ik had in 2020 dit gepoogd middels een beeltenis van Stefania Ferrario (zichtbaar in mijn overzicht der schilderkunst), maar ik als ik terugkijk bedenk ik dat de wens destijds groter was dan het verraam in mijn gedachten. Nu tijdens mijn inktreis voelde het als een goed punt in tijd voor een tweede poging, en niet een, maar meerdere, kleinere werken.

Het begon als een reeks van acht, maar werden er uiteindelijk zes. Alle tekeningen zijn van dezelfde vrouw, in verschillende houdingen, allemaal uit hetzelfde boek van schrijfster Diana Constance genaamd ‘Modeltekenen’ (het oorspronkelijke opschrift was ‘Life Drawing Class’, mijn boek is een vertaling).
Ik kreeg het boek als geschenk inmiddels iets van twee jaar geleden, en ik schoof het steeds voor mij uit (van uitstel komt afstel..) tot ik plotseling herinnerde dat ik het nog had liggen.

Gewoonlijk gesproken had ik graag meer achtergrondinlichting gegeven over de vrouw waar mijn tekeningen op gegrond zijn, maar ik heb niets kunnen vinden. Het enige wat het boek vermeldt is de naam des agentschaps der modellen, wat ik vermoed MOT moet zijn te London. Omdat ik verder geen inlichting heb had ik de naam der schrijfster gekozen. Ik vond het een terecht eerbetoon.


The Six Sides of Constance [English]

More ink work, but now with more curves.

One of the things I have always wanted to do more of, is draw models. I had attempted this back in 2020 with a portrait of Stefania Ferrario (visible in my painting overview), but looking back, I realise that my wish at the time was larger than the concept in my thoughts. Now during my ink journey it felt like a good point in time for a second attempt, and not just one, but several, smaller works.

It started as a series of eight, but eventually became six. All drawings are of the same woman, in different poses, all from the same book by author Diana Constance called ‘Modeltekenen’ (the original title was ‘Life Drawing Class’, my book is a translation).
I received the book as a gift about two years ago now, and I kept putting it off (procrastination lead to cancellation…) until I suddenly remembered that I still had it.

Normally, I would have liked to share more background information on the woman my drawings are based on, but I couldn’t find anything. The only thing the book mentions is the name of the modelling agency, which I suspect must be MOT in London. As I have no further information, had I chosen the name of the author. I thought it was a fitting tribute.

Gallery is visible above.