Zo terug

English translation included.


Van bezieling, tot aanvaarding, tijdsbepaling en uiteindelijk wederkering. Na vier woordenlijsten had ik al voornemens voor twee nieuwe, maar waar eindigt het? Het was niet alsof het werk afnam met elke volgende lijst, gezien mijn drang om de lijsten almaar te verfijnen. Dus wat doe ik? Wat verdient de voorrang? Blijf ik alles een beetje doen? Righ.art was begonnen onder een andere naam met als doel om een thuis te zijn voor wat ik zou schilderen en/of tekenen, maar naar mate de tijd vordert, zegt mijn gevoel dat ik deze taalproefneming naar een hogere lat moet tillen. Nederland heeft geen behoefte aan nog een schilder of tekenaar, en niets houdt mij tegen om dat alsnog te doen, maar ik houd van dat aanwerk. Dat ‘grote ding’ waar ik mijzelf een beetje in kan verliezen – terugkijkend is dat denk ik ook altijd de reden geweest waarom ik graag in reeksen werkte. Dat grote ding is nu wellicht wel de Nederlandse taal. Die met hoge snelheid in een richting beweegt die mij niet bezielt, en ik ben verwaand genoeg om te denken dat ik daar een welwillende rol in zou kunnen spelen (op mijn eigen wijze).

De knoop is dus doorgehakt. Tijd voor iets nieuws, maar ditmaal geen verandering (zoals ik al zo vaak gedaan heb), maar eerder een aanvulling, en ook niet hier. Righ.art’s kunstkoers is even van de baan, maar dit oord op het web blijft zoals het is en gewoon beschikbaar – alhoewel ik verwacht dat er een paar (of aantal) maanden geen of weinig werkzaamheid zal zijn. De enige echte verandering is dat de woordenlijsten zijn weggehaald, maar deze komen te zijner tijd terug in andere vorm.

Wordt vervolgd.


Back in a moment

From bezieling, to aanvaarding, tijdsbepaling and finally wederkering. After four glossaries, I already had plans for two more, but where does it end? It was not as if the work decreased with each successive list, given my urge to refine them. So what do I do? What should I prioritise? Do I keep doing everything so-so? Righ.art was started under a different name with the aim of being a home for what I would paint and/or draw, but as time goes on, my gut is telling me that I need to raise this language experiment to a higher bar. The Netherlands does not need another painter or draughtsman, and nothing is stopping me from doing so, but I love that project. That ‘big thing’ in which I can lose myself a little – looking back, I think that was always the reason why I liked working in series. That big thing is now probably the Dutch language. Which is moving at high speed in a direction that does not excite me, and I am cocky enough to think that I could play a positive role in it (in my own way).

So the call has been made. Time for something new, but this time not a change (as I have done so many times before), but rather an addition, and not here either. Righ.art’s art course is off the table for a while, but this website will remain as it is and available – though I expect there will be no or little activity for a few (or several) months. The only real change is that the glossaries have been removed, but these will return in another form in due time.

To be continued.