"Het heir der Perziaansche scharen"

Isaäc da Costa (1798-1860)

"Het heir der Perziaansche scharen"
Beeltenis: Isaäc da Costa (bron).
Laaglandse Dichterij is ene gedichtenreeks onder het vaandel van het Zaakwoordenboek der Lage Landen waarin werken van dichters en dichteressen uit de Lage Landen worden uitgelicht. Opdat wij hun woorden, hun bekoring en hun bijdrage aan het Nederlands nooit vergeten.
Het heir der Perziaansche scharen
Dat voor de Grieksche krijgsgevaren
Den vaderlandschen grond verliet,
Gaf ons het opzicht hunner schatten,
Naar 's Konings voorgang, op te vatten,
Die tot de zorg voor zijn gebied
Ons, zwakke grijzaarts, heeft verkoren.
Keer, Koninklijke telg! ei keer!
Breng Perzië zijn manschap weêr!
Ach! kon ik 't voorgevoelen smoren
Dat me enkel somberheden spelt.
De bloem van Azië is te veld;
En, daar we in eindelooze klachten
Om onze jonglingschap versmachten,
Wordt in die wreede onzekerheid
Een tijding zelfs vergeefs verbeid.
—Isaäc da Costa (1798-1860)

Isaäc da Costa (Gedichten) - Zaakwoordenboek der Lage Landen