"Hij is het beeld van d'Albehoeder"

Hendrik Tollens (1780-1856)

"Hij is het beeld van d'Albehoeder"
Rechts: beeltenis van Hendrik Tollens (bron).
Laaglandse Dichterij is ene gedichtenreeks onder het vaandel van het Zaakwoordenboek der Lage Landen waarin werken van dichters en dichteressen uit de Lage Landen worden uitgelicht. Opdat wij hun woorden, hun bekoring en hun bijdrage aan het Nederlands nooit vergeten.

Uitboezeming

Hém vloeit het hemelsch bloed door de onverbasterde ader,
Hém, die weldadig is uit ingeschapen zucht;
Hij toont zijne afkomst aan van dien algoeden Vader.
In wiens ontsloten arm de lijdende onschuld vlugt;
Hij is het beeld van d'Albehoeder,
Hij, hulp en toevlugt van zijn broeder,
Wien de omzwaai van het noodlot treft:
Hij, in wiens ziel der deugden moeder,
De deernis, zich verheft.
—Hendrik Tollens (1780-1856)

Hendrik Tollens (Gedichten) - Zaakwoordenboek der Lage Landen